Wwft voor makelaars

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt verschillende verplichtingen op aan makelaars. Een van de verplichtingen van een makelaar, is het uitvoeren van een onderzoek naar de koper en/of verkoper. Om als makelaar de Wwft correct na te leven, is het van belang om te begrijpen wat de verplichtingen inhouden. We vertellen graag waarom een makelaar moet voldoen aan de Wwft en hoe hij/zij op een juiste manier invulling kan geven aan deze wetgeving.

Waarom is een makelaar verplicht om aan de Wwft te voldoen?

De Wwft zorgt ervoor dat makelaars bepaalde maatregelen moeten treffen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De reden is dat de diensten van makelaars gebruikt kunnen worden om geld wit te wassen en/of terrorisme te financieren. Door de koper en verkoper te screenen volgens de Wwft-maatregelen, kan dit voorkomen worden en achterliggende netwerken inzichtelijk worden gemaakt. De makelaardij is niet de enige branche, waarbij de dienstverlening een verhoogd risico met zich meebrengt. Ook notarissen, banken, advocaten en accountants vallen in deze risicogroep.

Terug naar de makelaardij. De Wwft is van toepassing op makelaars of bemiddelaars die  aan- en verkoop van onroerende zaken mogelijk maken. Hierbij kan worden gedacht aan erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en het recht van het gebruik van de woning (indien de makelaar bemiddeld). Kortom: vrijwel alle diensten die de makelaar verricht en waarvoor deze een vergoeding krijgt.

De Wwft en de makelaardij in de praktijk

Het ‘waarom’ van de Wwft in de makelaardij is besproken. Zaak om verder in te zoomen op het ‘hoe’. Zodra de klant je als makelaar kiest, kan het cliëntenonderzoek van start gaan. Het Wwft cliëntenonderzoek begint met identificatie en verificatie. Door de identificatie en verificatie goed uit te voeren, weet je wie de klant exact is. De opgehaalde informatie moet veilig opgeslagen worden in het kader van de AVG.

Wanneer je zaken doet met een zakelijke klant, bijvoorbeeld voor de aankoop van een bedrijfspand, dan geldt ook de identificatie en verificatie van een rechtspersoon. De verificatie van een rechtspersoon verifieert of je zaken doet met een bestaand bedrijf. Bij een zakelijke klant dien je ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO) inzichtelijk te maken. De UBO geniet namelijk het meeste voordeel bij de aan- of verkoop van een pand.

Door de identiteit van een belanghebbenden te controleren wordt voorkomen dat deze zich kan verschuilen achter een bedrijf en anoniem financiële misdrijven kan plegen.

Wanneer het vermoeden bestaat dat een ongebruikelijke transactie heeft plaatsgevonden, dan is het makelaarskantoor verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland.

Het opstellen van een risicobeleid voor makelaars

Een cliëntenonderzoek en de bijbehorende bewaar- en meldplicht is niet het enige waaraan een makelaar moet voldoen in het kader van de Wwft. Ook is een makelaar verplicht om potentiële risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme vast te leggen in een risicobeleid. In het risicobeleid moet minimaal rekening worden gehouden met het type cliënt, product, dienst, transactie- en leveringskanaal en de landen of het gebied waar de makelaar mee te maken heeft. Wanneer de toezichthouder naar dit document vraagt, moet je dit kunnen overhandigen.

Whitepaper alles over de wwft - makelaars zkr

Gratis Wwft whitepaper voor makelaars

In dit artikel konden we niet alle informatie kwijt met betrekking tot de naleving van de Wwft. In deze whitepaper gaan we inhoudelijk in op alle aspecten van de Wwft.

Meer Wwft informatie voor makelaars

Meer Wwft informatie voor makelaars