1 augustus 2023 | Blog

Meldplicht Wwft en ongebruikelijke transacties voor notarissen

Jouw rol, als notaris, in de Wwft

Als vertrouwde schakels in juridische transacties spelen notarissen een essentiële rol in het waarborgen van eerlijkheid en integriteit. Naast het faciliteren van belangrijke overeenkomsten hebben notarissen ook een verantwoordelijkheid om mee te helpen bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt specifieke eisen aan notarissen, waaronder een meldplicht voor het signaleren van ongebruikelijke transacties. Deze meldplicht is een belangrijk middel om verdachte financiële handelingen te detecteren en te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten.

 

De Wwft-meldplicht voor notarissen

De Wwft legt notarissen een belangrijke meldplicht op, waarbij zij de verantwoordelijkheid dragen om ongebruikelijke transacties te signaleren en tijdig te melden. Deze meldplicht is van cruciaal belang in de strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, en draagt bij aan het behoud van de integriteit van het financiële stelsel. Als vertrouwde tussenpersonen in juridische transacties zijn notarissen uitgerust met de expertise om verdachte situaties op te merken en te rapporteren. Het niet naleven van deze meldplicht kan ernstige consequenties met zich meebrengen, waaronder juridische sancties en reputatieschade voor het notariskantoor. Daarom is het van het hoogste belang dat notarissen zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zorgvuldig de vereiste procedures volgen om een veilige en transparante financiële sector te waarborgen.

Criteria voor ongebruikelijke transacties – Notaris

Een transactie wordt als “ongebruikelijk” beschouwd op basis van specifieke criteria die zijn vastgesteld door de Wwft. Deze criteria omvatten onder meer ongebruikelijke kenmerken in het transactiegedrag van een cliënt, zoals aanzienlijk afwijkende bedragen, ongebruikelijke frequentie van transacties, of transacties met landen of personen die als risicovol worden beschouwd. Ook transacties waarbij de identiteit van de betrokken partijen niet adequaat kan worden vastgesteld, kunnen als ongebruikelijk worden geclassificeerd.

Voorbeelden van transacties die als verdacht kunnen worden beschouwd, zijn onder meer:

  • contante betalingen of stortingen van grote bedragen zonder een duidelijke reden,
  • onverklaarbare wijzigingen in de aard van de transacties van een cliënt,
  • transacties die geen duidelijke zakelijke rechtvaardiging lijken te hebben.

Daarnaast kunnen ongebruikelijke transacties ook voorkomen in situaties waarin cliënten proberen om informatie achter te houden of zich verzetten tegen het verstrekken van benodigde documentatie.

 

Aandachtpunten voor het signaleren van ongebruikelijke transacties – Notaris

Het identificeren en verifiëren van cliënten is een essentiële stap in het waarborgen van de integriteit van het notariële proces. Een grondig klantonderzoek stelt notarissen in staat om de risico’s van een transactie te beoordelen en verdachte situaties te herkennen. Door nauwkeurig de identiteit van de cliënt vast te stellen en de reden achter de transactie te begrijpen, kunnen potentiële risico’s beter worden beoordeeld en aangepakt.

Bij het uitvoeren van notariële werkzaamheden is het van belang dat notarissen een diepgaande kennis van hun cliënt en het doel van de transactie hebben. Afwijkingen van het gebruikelijke gedragspatroon kunnen duiden op mogelijke risico’s, en daarom is het noodzakelijk om elke transactie met de nodige aandacht te onderzoeken. Het stellen van vragen en het opvragen van aanvullende informatie kan helpen om verdachte situaties te verhelderen en te voorkomen dat het notariskantoor onbewust betrokken raakt bij illegale activiteiten.

Bovendien moeten notarissen alert zijn op opvallende transactiepatronen die niet passen bij het normale gedrag van de cliënt. Herhaalde of opeenvolgende transacties kunnen aanwijzingen zijn van mogelijk witwassen of andere financiële ongeregeldheid. Door deze patronen te herkennen en te onderzoeken, kunnen notarissen een waardevolle rol spelen bij het detecteren van verdachte activiteiten en deze melden volgens de Wwft -meldplicht.

Ook moeten notarissen aandacht besteden aan de complexiteit en ongebruikelijkheid van transacties. Als een transactie buiten het normale notariële werk valt en ongewoon complex lijkt, kan dit een waarschuwingssignaal zijn voor mogelijke financiële criminaliteit. Het is belangrijk om extra waakzaam te zijn bij dergelijke situaties en indien nodig aanvullende informatie te verzamelen om de transactie grondig te evalueren.

Wwft-dossiervorming

Een nauwkeurige vastlegging van alle bevindingen en gegevens met betrekking tot ongebruikelijke transacties vormt een essentieel onderdeel van de Wwft -meldplicht voor notarissen. Het zorgvuldig documenteren van alle relevante informatie stelt notarissen in staat om een gedetailleerd overzicht te behouden van verdachte situaties en de genomen stappen om deze aan te pakken. Dit omvat het verzamelen en bewaren van identificatie- en verificatiegegevens van cliënten, de reden achter de transactie, en eventuele afwijkingen of opvallende patronen die zijn waargenomen.

Daarnaast is het van groot belang dat notarissen tijdig en correct rapporteren aan de daarvoor bestemde autoriteiten. Een snelle en nauwkeurige rapportage zorgt ervoor dat verdachte transacties direct worden onderzocht en dat passende maatregelen kunnen worden genomen om mogelijke financiële criminaliteit te voorkomen. Het niet tijdig of onjuist rapporteren kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor het notariskantoor zelf, maar ook voor de integriteit van het financiële stelsel als geheel.

Door te voldoen aan de meldplicht en een strikte naleving van het rapportageproces, dragen notarissen bij aan de versterking van de financiële veiligheid en het opsporen van verdachte activiteiten. Het is van groot belang dat notarissen zich bewust zijn van hun rol in de bestrijding van financiële criminaliteit en hun verantwoordelijkheid nemen om ongebruikelijke transacties nauwkeurig te documenteren en tijdig te melden aan de bevoegde instanties. Op deze manier kunnen we samen werken aan een veilige en transparante financiële sector die beschermd is tegen misbruik.

Het belang van compliance en training

Het belang van een effectief anti-witwasbeleid binnen het notariskantoor kan niet genoeg benadrukt worden in de strijd tegen financiële criminaliteit. Het implementeren van een robuust beleid en bijbehorende procedures is van cruciaal belang om ongebruikelijke transacties tijdig te detecteren en te melden, waardoor het notariskantoor een proactieve rol speelt bij het waarborgen van de financiële integriteit.

Om dit beleid effectief te laten zijn, is het essentieel om notarissen en het ondersteunend personeel aan te moedigen om zich bewust te worden van de Wwft -meldplicht en hun verantwoordelijkheid bij het identificeren en melden van verdachte transacties. Training en bewustwordingsprogramma’s zijn van onschatbare waarde om het personeel op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen in het anti-witwasbeleid en hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om ongebruikelijke transacties adequaat te behandelen.

Samenvattend zijn er enkele cruciale aandachtspunten die notarissen moeten overwegen bij het signaleren van ongebruikelijke transacties. Deze aspecten vormen gezamenlijk de pijlers van een effectieve Wwft -meldplicht.:

  • Het identificeren en verifiëren van cliënten,
  • Het begrijpen van de reden achter een transactie,
  • Het aandachtig observeren van opvallende transactiepatronen
  • Het herkennen van complexe en ongebruikelijke transacties.

Door zich bewust te zijn van deze punten en proactief te handelen, kunnen notarissen een significante bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het beschermen van de financiële integriteit.

Het is van groot belang om de verantwoordelijkheid van notarissen te benadrukken in de voortdurende strijd tegen financiële criminaliteit. Als vertrouwde dienstverleners spelen notarissen een sleutelrol bij het handhaven van een eerlijke en veilige samenleving.

meldplicht wwft en ongebruikelijke transacties notarissen compliance zkr

Klaar om te starten op ons platform?

Vraag hieronder de gratis demo aan.

Start gratis demo

Direct contact

info@zkr.nl 0702620070
wwft
whitepaper risicobeleid zkr

Gratis Risicobeleid whitepaper voor Notarissen

Wil je weten hoe je zelf een risicobeleid kan opmaken? In deze whitepaper vind je de middelen om een risicobeleid op te stellen.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Zien hoe je klanten van A-tot-Z kan onboarden via ons platform?