Wwft-plichtige instellingen

Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en het regelt in Nederland de verplichtingen met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Wwft-plichtige instellingen zijn organisaties en entiteiten die onder deze wet vallen en daardoor wettelijke verplichtingen hebben om bepaalde maatregelen te nemen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en te detecteren. Deze verplichtingen omvatten onder andere:

1. Identificatie en verificatie van cliënten: Wwft-plichtige instellingen moeten de identiteit van hun cliënten vaststellen en verifiëren voordat ze zakelijke relaties aangaan of transacties uitvoeren.

2. Onderzoek en monitoring: Ze moeten doorlopend onderzoek uitvoeren naar hun cliënten en de aard van hun transacties om verdachte activiteiten te detecteren.

3. Melden van ongebruikelijke transacties: Als ze transacties identificeren die als verdacht worden beschouwd, moeten ze deze melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

4. Interne controle en beleid: Wwft-plichtige instellingen moeten intern beleid, procedures en systemen implementeren om te voldoen aan de verplichtingen van de Wwft.

Voorbeelden van Wwft-plichtige instellingen zijn banken, financiële instellingen, trustkantoren, advocatenkantoren, notarissen, en andere entiteiten die financiële diensten verlenen. Het naleven van de Wwft is van cruciaal belang om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot strafrechtelijke en civiele sancties.