Sanctielijst

Een sanctielijst verwijst naar een lijst van personen, organisaties, entiteiten, landen of goederen die onderworpen zijn aan specifieke juridische en/of economische sancties door een regering, internationale organisatie of andere relevante autoriteit. Deze sancties worden vaak opgelegd als middel om ongewenst gedrag, zoals schendingen van internationale normen, terrorismefinanciering, wapenhandel, of schendingen van mensenrechten, te ontmoedigen of te bestraffen.

De sanctielijsten bevatten typisch de namen en details van de gesanctioneerde entiteiten, evenals de specifieke maatregelen waaraan ze onderhevig zijn, zoals bevriezing van tegoeden, handelsbeperkingen, reisverboden en andere restrictieve maatregelen. Organisaties en bedrijven die zich bezighouden met internationale handel, financiële diensten of andere transacties moeten voldoen aan de wetten en voorschriften met betrekking tot sancties en zorgen ervoor dat ze geen zakelijke relaties onderhouden met entiteiten die op deze sanctielijsten voorkomen, om juridische en financiële risico’s te vermijden. Compliance met sanctielijsten is een belangrijk onderdeel van het handhaven van ethische en wettelijke normen in internationale activiteiten.