Risico-gebaseerde benadering

De risico-gebaseerde benadering in het kader van compliance is een strategische aanpak waarbij een organisatie haar nalevingsinspanningen richt op de identificatie, beoordeling en beheer van specifieke nalevingsrisico’s die voor die organisatie het meest relevant en significant zijn. In plaats van een one-size-fits-all benadering te volgen, past een organisatie de nalevingsinspanningen aan op basis van de mate van risico die verschillende zakelijke activiteiten, klanten, transacties, en andere factoren met zich meebrengen.

De risico-gebaseerde benadering omvat de volgende stappen:

1. Identificatie van Nalevingsrisico’s: De organisatie identificeert en classificeert de verschillende nalevingsrisico’s waarmee zij wordt geconfronteerd. Dit omvat het evalueren van factoren zoals het type klanten, de aard van transacties, de geografische locatie van operaties, enzovoort.

2. Beoordeling van Nalevingsrisico’s: De organisatie beoordeelt de geïdentificeerde risico’s op basis van criteria zoals de ernst van het risico, de waarschijnlijkheid van optreden en de mogelijke impact. Dit helpt bij het bepalen van de prioriteit voor risicobeheer.

3. Risicogebaseerde Planning: Op basis van de risicobeoordeling ontwikkelt de organisatie een complianceplan dat de inzet van middelen, beleidslijnen, procedures en controles weerspiegelt die zijn afgestemd op de geïdentificeerde risico’s. Hoogrisicoactiviteiten krijgen meer aandacht en middelen, terwijl laagrisicoactiviteiten minder intensief worden gemonitord.

4. Continue Monitoring en Evaluatie: De organisatie blijft de nalevingsrisico’s monitoren en past haar benadering aan naarmate de risicoprofielen veranderen. Dit omvat periodieke beoordelingen en aanpassingen van het complianceprogramma.

De risico-gebaseerde benadering stelt organisaties in staat om effectief en efficiënt middelen toe te wijzen aan die gebieden waar de grootste nalevingsrisico’s bestaan. Het is een belangrijk concept in de naleving van anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen (AML/CFT) en andere nalevingsgebieden omdat het organisaties in staat stelt om proactief te handelen en risico’s te beheersen op een manier die past bij hun specifieke bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen.