Geografische risico’s/persoonsgebonden risico’s/Product en dienst risico’s

In de context van compliance verwijzen geografische risico’s, persoonsgebonden risico’s en product- en dienstrisico’s naar specifieke categorieën van risico’s die organisaties moeten identificeren, beoordelen en beheersen om te voldoen aan wet- en regelgeving en om financiële integriteit te waarborgen. Hier zijn beknopte definities voor elk van deze risicocategorieën:

1. Geografische Risico’s: Dit zijn risico’s die verband houden met de geografische locaties waar een organisatie actief is of zaken doet. Deze risico’s kunnen ontstaan door factoren zoals het naleven van de anti-witwaswetten en -voorschriften van verschillende landen, de aanwezigheid van politiek prominente personen (PEP’s) in bepaalde regio’s, en de mate van naleving en handhaving van wetten in specifieke landen. Organisaties moeten geografische risico’s evalueren om te bepalen welke extra maatregelen nodig zijn om naleving te waarborgen.

2. Persoonsgebonden Risico’s: Dit verwijst naar risico’s die verband houden met individuele klanten, werknemers of andere betrokkenen. Het omvat bijvoorbeeld het risico dat een klant betrokken is bij illegale activiteiten, zoals witwassen of financieren van terrorisme, of het risico dat een medewerker niet voldoet aan de nalevingsnormen van de organisatie. Organisaties moeten persoonsgebonden risico’s beoordelen en geschikte due diligence-procedures implementeren om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan deze risico’s.

3. Product- en Dienstrisico’s: Deze risico’s hebben betrekking op de aard van de aangeboden producten of diensten en de mogelijke blootstelling aan financiële misdrijven. Bijvoorbeeld, bepaalde financiële producten kunnen een hoger risico op witwassen met zich meebrengen dan andere. Organisaties moeten de risico’s van hun producten en diensten begrijpen en passende maatregelen nemen om deze risico’s te beperken, zoals het implementeren van know your customer (KYC) procedures en transactiemonitoring.

Het identificeren en beheren van deze risico’s is van cruciaal belang om te voldoen aan wet- en regelgeving en om financiële integriteit te handhaven. Organisaties moeten passende beleidslijnen, procedures en controles invoeren om deze risico’s effectief aan te pakken.